Villaföreningen i Stensätra Sätra Säljan

Protokoll

Villaföreningen i Stensätra, Sätra, Säljan (VISSS)

Protokoll från årsmötet 2018-04-23.

 

1. Årsmötets öppnande. Ordförande Cecilia Mickelsson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2. Närvaro. Närvaro enligt separat lista. 16 personer.

 

3. Mötets behöriga utlysande. Annonsering i lokalbladet och via facebook och hemsidan. Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.

 

4. Dagordningens fastställande. Dagordningen fastställdes och godkändes.

 

5. Val av ordförande för mötet. Cecilia Mickelsson valdes till ordförande för mötet.

 

6. Val av sekreterare för mötet. Laila Sellin valdes som sekreterare för mötet.

 

7. Val av protokolljusterare för årsmötesprotokollet.Karin Sundqvist och Andreas Grönlund.

 

8. Verksamhetsberättelse. 223 betalande hushåll 2017, 306 medlemmar i facebookgruppen. Ca 700 hushåll i området. Aktiviteter under året: Trädgårdsföreläsning vid fg årsmöte, bio. Se vidare separat verksamhetsrapport.Försök att ordna loppis, men passade inte med föreslaget datum. Årsmötet godkände verksamhetsrapporten.

 

9. Revisionsberättelse. Redovisades Tillägg till revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016. Genomgång av räkenskapsåret 2017 enligt utdelad årsrapport och revisionsberättelse. Årsmötet gav sitt godkännande.

 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

11. Medlemsavgift 2018. Beslutades att bibehålla årsavgiften på 100:- per hushåll för 2018. Beslutades också följande beträffande arvoden: Styrelsearvode 999:-per år. Revisorsarvode 250:- per år. Uthyrare (ej styrelsemedlemmar) och pappersutdelare presentkort 200:-. Styrelsemedlemmar och uthyrare lånar uthyrningsmaterial gratis.  1-2 middagar per år i samband med arbetsmöten för styrelsen. Informerades om att swish inte kommer att införas i föreningen.

 

12. Nomineringar och val. Sandra Grönlund har avgått ur styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar kvarstår som valda för 2018. Helene Karlsson föreslås som ny styrelsemedlem. Helene Karlsson vald.

 

13. Uthyrningsmaterial. Nyanskaffningar 2017, kompostkvarn och dubbdäck till släpvagnen. Uppgifter om aktuella uthyrare se hemsidan visss.n.nu och facebooksidan. Inga förslag om nya uthyrningsmaterial.

 

14. Aktiviteter 2018. Planeras Trubadurkväll 8 september, Sjögläntan. I samband med fotbollens dag 25 augustiplaneras helikopteruppstigning. Bio fortsätter som tidigare. Inga övriga förslag från årsmötesdeltagarna.

 

15. Övriga frågor. Informerades följande beträffande Hjalmarsmuren. Föreningen har kontaktat stadsarkitekten Henrik Modigh med önskemål om att vara en av dem som ingår i den inledande dialogen beträffande planprogrammet för Hjalmarsmuren och önskar fortlöpande information om hur arbetet fortskrider. Utlovat möte någon gång under veckorna 19,20 eller 21. Information om kommande mötesdatum läggs ut på facebook och på hemsidan så att föreningens medlemmar kan delta med sina åsikter.  Informerades om att fågelinventering påbörjats i området. Hittills har 25 olika arter upptäckts. Kommer också att försöka få till stånd inventering av andra förekommande arter i området.

 

16. Avslutning. Ordförande Cecilia Mickelsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet​​Justeras

 

…………………………………….​………………………………….​……………………………………….

Laila Sellin ​​Karin Sundqvist ​Andreas Grönlund

 


 

Verksamhetsberättelse 20171. Medlemsantal
Medlemsantalet var vid årets slut: 223 hushåll

2. Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 st protokollförda möten,
ett ordinarie årsmöte samt ett konstituerande möte
Årsmötet genomfördes den 27 april 2017, plats Stensätra kyrka
20 st medlemmar inkl styrelsen deltog

3. Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för året var 100:-/år och hushåll

4. Aktiviteter
• Bio Sleepless 12/5 och Smurfarna 19/5
• Föreläsning av Gunilla Welin Book trädgårdskonsult 27/4
• Bio Monkey 30/12
• Inköp av kompostkvarn
5. Ombud och uthyrare
Ombud för att dela ut information fanns i alla områden
Uthyrare fanns till alla uthyrningsmaterial

6. Styrelsen tackar
Styrelsen tackar ombud, uthyrare och medlemmar för samarbetet under 2017
Vi önskar alla ett gott verksamhetsår under 2018
Sandviken 2017-04-22

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cecilia Mickelsson
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Maria Lindgren-Andersson
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Laila Selin


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Niclas Eriksson

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kjell Friberg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Arco van HeusdenDenna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)